• Privacyverklaring

  Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

  Orca’s houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Persoonsgegevens die wij verwerken.
  Orca’s verwerkt je persoonsgegevens, omdat je bij ons basketbalt en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
    Voorletters, roepnaam en achternaam
    Geslacht
    Geboortedatum
    Adresgegevens
    Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
    E-mailadres(sen)
    Pasfoto (indien nodig voor de spelerskaart via Sportlink)

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  Het kan voorkomen dat jij of je kind op een foto op onze website of sociale media staat. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van gezicht(en) of complete verwijdering van de betreffende foto(’s)) sturen naar de ledenadministratie.

  Waarom wij gegevens nodig hebben.
  Orca’s verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Inschrijving van jou als lid bij de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) Afhandelen van je contributie en/of andere betalingen
  Jou informeren over basketbal activiteiten
  Jou kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten

  Hoe lang wij gegevens bewaren.
  Orca’s zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging van je lidmaatschap (datum uitschrijving). Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen zullen tot maximaal drie maanden na dato bewaard worden. Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindeling zullen aan het eind van ieder seizoen verwijderd worden.

  Delen met anderen.
  Orca’s deelt je persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers (trainers, coaches) alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van je persoonsgegevens vinden plaats in Sportlink waarmee ook de uitwisseling van (persoons)gegevens met de NBB plaatsvindt. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van je gegevens kan alleen als je geen lid (meer) bent van Orca’s. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de ledenadministratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onder aan het paspoort zwart te maken, ter bescherming van je privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

  Beveiliging.
  Orca’s neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de ledenadministratie.

  Vragen
  Je privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken wij elk jaar of het privacybeleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun je terecht bij de ledenadministratie.